Düzen-Adalet İkilemi Açısından Arap Baharı Çerçevesinde Türk Dış Politikası

Nur Çetinoğlu

Özet

“Düzen” ve “adalet” kavramları arasındaki ilişki özellikle İngiliz Okulu’ndan Hedley Bull tarafından 1970’lerden itibaren derinlemesine ele alınmış ve kendisini takip eden yazarlarca daha sonraki senelerde de tartışılmıştır. Söz konusu iki kavram arasındaki ilişki Soğuk Savaş döneminde düzenin önceliği olarak net bir şekilde tanımlanırken, Soğuk Savaş sonrası dönemde bu kadar net bir şekilde tanımlamamaktadır. Gerçekten de objektif bir tanımı yapılabilen düzen ve objektif olarak tanımı yapılması zor olan adalet kavramları, her ne kadar birbirlerini tamamlasa da (zira “düzen”, Bull tarafından sosyal hayatın nihai değerlerinden biri olan “adalet”e ulaşılması için bir önkoşuldur), günümüzde uluslararası platformdaki tercihlerde çoğu kez bir ikileme /çıkmaza neden olmaktadır. Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası sistemde yaşanan değişiklikler Türk dış politikasındaki tercihleri de doğal olarak etkilemektedir. Bu çalışmadaki amacımız düzen kavramının tanımı ve adaletle ilişkisi bağlamında, Türk dış politikasının Arap baharı karşısındaki durumunu analiz etmektir. Türkiye’nin Orta Doğu’da hızla yayılan bu hareketlenme karşısındaki tutumu, “düzen”, “adalet” ve de en önemlisi bu iki kavram arasındaki ilişki bakımından ne anlama gelmektedir? Çalışmamızda bu sorunun cevabını bulmayı umuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Düzen ve Adalet, Türk Dış Politikası, Arap Baharı

PDF