Müzakereci Demokrasi Kuramı ve Toplumsal ve Politik Dönüşümün İmkânları: Kürt Açılımı Üzerine Bir İnceleme

Sezen Ceceli Köse

Özet

Bu çalışma Müzakereci Demokrasi açısından Kürt Açılımının imkân ve sınırlarını değerlendirme amacını taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde, demokrasi kuramlarının meşruiyet konusunda özellikle katılım ve farklılık açılarından eksikliklerine değinilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise alternatif bir yaklaşım olan müzakereci demokrasiye dair teorik ve pratik tartışmalar ele alınacaktır. Ardından müzakereci demokrasi yaklaşımına yapılan eleştiriler ele alınacaktır. Son olarak, Kürt Açılımı olarak sunulan sürecin müzakereci demokrasi açısından nasıl bir anlam ifade ettiği incelenecektir. Nitekim kamuoyunda açılım süreci daha çok pratik süreçler üzerinden ve bu süreçlerin imkân ve sınırları üzerinden tartışılmıştır. Şiddete endeksli bir ortam oluşmuştur. Ancak sürecin demokrasi kuramı açısından anlamı üzerine daha kavramsal bir tartışma fazla yapılmamıştır. Bu sebeple bu çalışmada Kürt Açılımı, hem müzakereci demokrasinin eksiklerini göstermesi bakımından hem de modelin uygulanmasındaki aksaklıklar bakımından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi Teorisi, Katılımcı Süreç, Katılımcı Demokrasi, Kürt Açılımı

PDF