Slavoj Žižek ve Uluslararası İlişkiler Teorisi

Nezih Onur Kuru

ÖZ

Žižek eleştirel teoride öne çıkan çağdaş isimlerden biri olarak Soğuk Savaş dönemi sonrası küreselleşme, kapitalizm ve çokkültürlülük ile ilgili çalışmalarında Hegelci diyalektik, psikoanaliz ve ideoloji eleştirisine odaklanmaktadır. Özetle Žižek çokkültürlülüğün küresel kapitalizmin hegemonik mantığını sürdürmesini sağlayan bir söylem niteliği taşıdığını iddia etmektedir. Bu doğrultuda, Žižek’in eleştirel teorisi uluslararası ilişkiler alanında küresel hegemonya ve bu hegemonyanın materyal ve ideolojik temellerini ele alan eleştirel Marksist teoriyle ilişkilendirilebilir. Daha spesifik olarak, Žižek’in eleştirel Marksist teoriyi Lacancı psikanalitik kavramlarıyla birlikte psikanalizle birleştirdiği ve sosyo-politik analizlerinde Althusser’in ideoloji analizinden yararlandığı iddia edilebilir. Bu makalenin esas amacı Žižek’in eleştirilerini Uluslararası İlişkiler teorisine bir katkı olarak detaylı bir şekilde ele almaktır. Makalede, Žižek’in eleştirel perspektiften Soğuk Savaş sonrası küresel kapitalizmin ve çokkültürlülüğün yükselişi ve etnik çatışmalar gibi gelişmeleri eleştirel perspektiften nasıl yorumladığı tartışılacaktır.


Anahtar Kelimeler: Žižek, uluslararası ilişkiler teorisi, eleştirel teori, çokkültürlülük, küresel kapitalizm.

PDF

Müzakereci Demokrasi Kuramı ve Toplumsal ve Politik Dönüşümün İmkânları: Kürt Açılımı Üzerine Bir İnceleme

Sezen Ceceli Köse

Özet

Bu çalışma Müzakereci Demokrasi açısından Kürt Açılımının imkân ve sınırlarını değerlendirme amacını taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde, demokrasi kuramlarının meşruiyet konusunda özellikle katılım ve farklılık açılarından eksikliklerine değinilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise alternatif bir yaklaşım olan müzakereci demokrasiye dair teorik ve pratik tartışmalar ele alınacaktır. Ardından müzakereci demokrasi yaklaşımına yapılan eleştiriler ele alınacaktır. Son olarak, Kürt Açılımı olarak sunulan sürecin müzakereci demokrasi açısından nasıl bir anlam ifade ettiği incelenecektir. Nitekim kamuoyunda açılım süreci daha çok pratik süreçler üzerinden ve bu süreçlerin imkân ve sınırları üzerinden tartışılmıştır. Şiddete endeksli bir ortam oluşmuştur. Ancak sürecin demokrasi kuramı açısından anlamı üzerine daha kavramsal bir tartışma fazla yapılmamıştır. Bu sebeple bu çalışmada Kürt Açılımı, hem müzakereci demokrasinin eksiklerini göstermesi bakımından hem de modelin uygulanmasındaki aksaklıklar bakımından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi Teorisi, Katılımcı Süreç, Katılımcı Demokrasi, Kürt Açılımı

PDF